Başbağlar Köyü

Dernek Tüzüğü

ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ BAŞBAĞLAR KÖYÜ
GÜZELLEŞTİRME VE KALKINDIRMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı :

MADDE 1. Kemaliye İlçesi Başbağlar Köyü’nü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği’dir.

Derneğin Merkezi :

MADDE 2. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

Derneğin İkametgahı Prof. Naci Şensoy Cad.No.49 Kemaliye iş hanı Büro No.15

Karagümrük Fatih İstanbul.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı :

MADDE 3. “  Başbağlar Köyü’nün sosyal,kültürel ve iktisadi yönlerden gelişmesini sağlamak, yeniden yapılması gereken mevcutlarının onarılması icap eden her türlü tesislerin turistik ve kültürel yönden ele alınarak uygar ölçülere ulaştırılmasını sağlamak.Köy ürünlerini değerlendirmek,pazarlar kurmak,köyü medeni ihtiyaçlara kavuşturacak faaliyetlerde bulunmak.Sağlık sorunlarına eğilmek.Köyü ekonomik sahada geliştirmek için halıcılığa, arıcılığa,aşıcılığa,ağaçlandırma,ipekböcekçiliği v.s.çalışmalara önem verilmesi, bilhassa zirai alanlarda teşviklerde bulunması;Köyün mezarlık ve meralarının korunması,değerlendirilmesi,içme ve sulama sularının, çeşmelerin onarılması ve gerekli yerlere bu ihtiyaçların ulaştırılması;Camii ve köy odalarının bakımı,yapımı,onarımı; .Muhtaç köylülere ve okulda üstün başarı gösterip de daha yüksek okullarda okuma imkânı olmayan köy çocuklarına imkânlar sağlamak.Dernek üyelerinin ve köylülerimizin oturması için lokal ve dinlenme yeri açmak, Köylülerimizin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal,sportif, kültürel tesisler kurmak,amacın gerçekleştirilmesi için gerekli görülmesi halinde , 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak suretiyle , kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek. Ülkemizde sportif faaliyet yapan kurum, kuruluş, federasyon ve kulüplerle birlik ve dayanışmayı temin etmek için karşılıklı ilişkiler kuracak faaliyetlerde bulunmak. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, Spor kompleksi, spor salonu ve lokal temin etmek, satın almak, İnşa etmek ,taşınmaz mal edinmek , satmak, kiralamak.Gerekli izinler alınmak şartıyla her türlü sportif faaliyette bulunmak. Kamplar düzenlemek, yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek, Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek. Konusunda ihtisas sahibi kişilerden ve çevrelerden yararlanmak.Yönetim Kurulunca gerek görüldüğünde her türlü ayni ve nakdi yardımla birlikte araç ve gereçler sağlamak.Ayrıca her türlü hibe,sponsor desteği,proje desteği sağlamak.

 

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin Sürdüreceği Çalışma Konuları ve Biçimleri ;

MADDE 4. Dernek yukarıdaki maddede amacını gerçekleştirmesi için toplantılar,gösteriler,çeşitli geziler,bilimsel çalışmalar,sergiler,müsamereler düzenleyebilir.Yayımda bulunabilir,arşiv oluşturabilir.Plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir,sonucunu uygulayabilir, taşınmaz mal edinebilir ve satabilir.Üyeler yararına sandık ta kurabilir.

 

DERNEĞİN SİYASETLE ALAKASI

MADDE 5. Derneğin siyasetle kesinlikle alakası yoktur.Üyelerin siyasi faaliyetlerinden Dernek mes’ul değildir.Dernek hiçbir siyasi teşekkülün faaliyetlerine kat’iyyen iştirak etmez.Siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardım edemez.

 

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI MESLEK VE SANATLARI TABİİYET VE İKAMETGAHLARI

MADDE 6. Dernek kurucularının Ad ve Soyadları Meslek veya Sanatları,İkametgahları aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Asil Üye :

MADDE 7. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş herkes 2908 sayılı dernekler yasasının 4 ve 16.maddelerinde sürekli veya süreli dernek kurucusu veya üyesi hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olabilir.Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatları en fazla 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.Yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine alınan her üye genel kurulca tespit edilen yıllık aidatını bulunduğu aynı yıl içinde öder.

 

Fahri Üye :

MADDE 8. Derneğin asil üyeleri yanında aynı şartlarla fahri üyeleri de olabilir.Fahri üyeler derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan genel kurul kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan kişilerdir.Fahri üyelik için ikame şartı aranmaz.Fahri üyenin genel kurulda oy hakkı yoktur.

 

Üyelikten Çıkma :

MADDE 9. Hiç kimseye üye olmaya zorlanamaz.

 

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 10. Derneğin üyesi olma hakkını kaybedenler ile derneğin amacı dışında faaliyetleri tespit edilenlerin üyeliklerine yönetim kurulu kararı ile üyeliklerine son verilir.Üyelik kaydı silinir.
ÜYELERİN HAKLARI

MADDE 11. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Hiç Kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa hakkına sahiptir.Her üyenin genel kurulda en çok bir oy hakkı vardır.

 

DERNEĞİN ORGANLARININ TANIMI , GÖREV VE YETKİLERİ

Dernek Organları :

MADDE 12. Derneğin Organları.

a-GENEL KURUL

b-YÖNETİM KURULU

c-DENETLEME KURULU

Dernekte başka organ da kurulabilir,ancak bu organlara genel kurul ve denetleme kurulu’nun görevleri devredilemez.

 

GENEL KURUL

Kuruluş şekli.

MADDE 13. Genel kurul derneğin en yüksek organıdır.Genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin toplanması ile oluşur.

 

Toplanma Zamanı:

MADDE 14. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.  Olağan genel kurul, 3 yılda bir, en geç Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Toplantı yeri:

MADDE 15. Genel kurul toplantıları , dernek merkezinin bulunduğu mahalden başka bir yerde yapılamaz.

 

Toplantı yeter sayısı:

MADDE 16. Genel kurul,genel kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır.İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 

Çağrı Usulü:

MADDE 17. Yönetim kurulu , Genel kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini hazırlar.Genel kurul’a katılacak olan üyeler en az 15 gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle yönetim kurulu tarafından toplantıya çağırılır.Bu çağrıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir.İkinci toplantı günü ile ilk toplantı arasındaki bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.Toplantının yapılacağı gün,saat,yer ve gündem toplantı gününden en az on beş gün önce , mahallin en büyük mülki amiri’ne , katılacak üyelerin isimlerini belirten liste eklenerek bildirilir.Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum , geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı aynı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

 

Yapılış Usulü:

MADDE 18. Genel kurul toplantıları gazete ilanında belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.Genel kurul’a katılma hakkı kazanan üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı salonuna giderler.Ancak yıllık aidatını ödemeyen üyeler genel kurula katılamazlar. Listeye göre genel kurulda çoğunluk sağlandığı görüldüğü takdirde durum bir tutanakla tesbit edilir.Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.Toplantının yönetimi genel kurul başkanı’na aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler ilgili mercilere intikal ettirilmek üzere yönetim kuruluna verilir.Dernekte eşit haklara sahip her üyenin genel kurul’da bir oy hakkı vardır.Üye oyunu bizzat kullanacağı gibi diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir.Ancak her üye bir kişiyi temsil edebilir.Seçimler gizli oy açık sayımla yapılır.Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların görüşülmesi zorunludur.Genel kurulda alınacak kararlar açık oyla yapılır.

 

Genel Kurul’un görev ve yetkileri:

MADDE 19. Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi.

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi,yönetim kurulunun ibra edilmesi.

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü.

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

7-Derneğin feshedilmesi ve fesih sonrası derneğin mal varlığının köy sandığına devredilmesini sağlamak.

8-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

YÖNETİM KURULU:

Oluşumu:

MADDE 20. Derneğin yürütme organıdır.5 asil ,5 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir. Ancak bu sayı genel kurulca gerekirse arttırabilir.

Görevleri:

MADDE 21. Yönetim kurulu aşağıdaki görevleri yapar.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

Görev Bölümü:

MADDE 22. Yönetim kurulu ilk toplantısında aralarında bir başkan ,yeteri kadar başkan yardımcısı, bir sekreter, bir veznedar ve bir muhasip tayin eder. Yönetim Kurulu toplantıların Başkan yönetir. Derneği idari ve adli makamlar nezdinde temsil eder. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görevi başkan yardımcısı yapar. Sekreter Derneğin yazı işlerini yürütür. Muhasip gelir-gider defterlerini tutar. Veznedar ise Derneğin para ile ilgili işlerini deruhte eder. Yönetim Kurulu gerektiğinde Asil’den boşalma olmasa bile yedek üyelere de görev verebilir.

 

Toplanma Çoğunluğu:

MADDE 23- Yönetim Kurulu Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere en az ayda bir kez Dernek merkezinde önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır. Yönetim kurulunun birbirini takip eden üç toplantısına katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulundan çıkarılır.

 

Yönetim Kurulunun Yedek üyelerle Tamamlanması:

MADDE 24- Yönetim Kurulunda boşalmalar olduğunda, yerine yedeklerden en çok oy alanlar sıra ile getirilir. Yönetim Kurulu yedeklerle tamamlanamaz ve üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin baş vurması üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

DENETLEME KURULU

Oluşumu ve Görevleri:

MADDE 25- Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurulca seçilir. Denetleme Kurulu Yönetim Kurulunu altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırır.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 26- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen Asil ve Yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikâmetgâhları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülkî Âmirliğine yazı ile bildirilir.

 

ŞUBELER

MADDE 27- Derneğin şubesi yoktur. Ancak ihtiyaç duyulursa kanun çerçevesinde açılabilir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 28-

 1. Üye aidatları.
 2. Dernekçe yapılan piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans, müsamere, gece, çeşitli geziler gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 4. Bağışlar ve yardımlar.
 5. Özel ve resmî teşekküllerden sağlanacak yardımlar.

 

ÜYE AİDATLARI

MADDE 29- Aidatlar yıllık veya aylık tahsil edilebilir. Her üyenin ödeyeceği yıllık aidat miktarı 250.00 TL’dir. Aidat miktarını Genel kurul belirler.

 

DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER, KAYITLAR, ALINDI BELGELERİ

MADDE 30- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar;

 1. Üye kayıt defteri: derneğin girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.
 2. Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
 3. Gelir ve gider defteri: Dernek nâmına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
 4. Bütçe kesin hesap ve Bilanço defteri: Bütçe kesin hesap ve Bilanço bu deftere işlenir.
 5. Karar defteri: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır, kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
 6. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu defterlerin Noterce tasdikli olması zorunludur.

 

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 31- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’nca bastırılır. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesini sağlayamaz ise, Dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük Mülkî Amirliğine onaylatarak bağış ve aidatı kabul eder. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı’nca resmî alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidatı toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir. Bu karar o yerin en büyük Mülkî Amirliğine tescil ettirilir. Dernek yüz bin liraya kadar kasasında para bulundurabilir. Ancak yüz bin liradan fazla olan miktarını özel veya resmî bir bankaya yatırmakla yükümlüdür.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

MADDE 32- Derneğin iç denetimi Dernekler kararınca Dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeler arasından oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen alışma planının ve bütçe ile uygulamayı, konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için Denetleme Kurulunun tetkiklerine esas olmak üzere Genel kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarılabilir.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 33- Olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulmak; yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’üdür.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

MADDE 34- Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük Mülkî Âmirine yazı ile bildirilir. Fesih kararı ile birlikte Derneğin tüm mal varlığı gayri menkulleri ile birlikte aynı adı taşıyan ilgili köyün Köy sandığına devredilmek üzere Köy idare heyetine bırakılır. Tasfiye ve intikal işleri Hükümet komiseri ve Maliye temsilcileri huzurunda yapılır.

 

DERNEĞİN FEDERASYONA GİRMESİ

MADDE 35- Dernek yönetim kurulu çevreye münhasır kurulacak Federasyonlara üye olabilir, ancak ilk Genel Kurula durumu bildirmek zorundadır.

 

DERNEĞİN TAŞINMAZ MALLARI

MADDE 36- Dernek amaç ve faaliyetler için taşınmaz mal alabilir. Ancak ihtiyacından fazla taşınmaz mal alamaz. Varsa mevcut ihtiyaç duyulmayan taşınmaz mallarını satabilir. Ancak bunun için Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi lâzımdır.

 

YASAKLARA UYMA

MADDE 37- 2908 sayılı Dernekler kanununun 3. Kısmında yazılı yasak ve faaliyetlere uyma, izne bağlı faaliyetler için gerekli girişimlerde bulunmaya Dernek yöneticileri ve tüm üyeleri azami hassasiyeti gösterirler.

 

TÜZÜKTE AÇIK BULUNMAYAN DURUMLAR

MADDE 38- Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı Dernekler Kanunu ile Türk Medenî yasasının birinci kitabı ikinci faslı olan Cemiyetler kısmı hükümleri uygulanır.

 

MADDE 39- İş bu Tüzük 39 maddeden ibaret olup , Genel Kurul’un 10 Nisan 2016 tarihli toplantısında , Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur.

 

FacebookTwitterGoogle+